Publikációk

Géczi János – Kamarás István: Hittankönyvek az emberről, erkölcstankönyvek a vallásról
Iskolakultúra, 2016/2
A tanulmány szerzői az ötödik és hatodik évfolyamon használt Hit- és erkölcstan és Erkölcstan tankönyveket vizsgálva azt keresi, “mit lehet megtudni a hittankönyvekből az emberről, és fordítva: az erkölcstankönyvekből a vallásról”.

Fenyődi Andrea: Az erkölcstan oktatásának kompetencia alapú tanárképzési támogatása
HORIZONTOK II. — A pedagógusképzés reformjának folytatása 

Pécsi Tudományegyetem BTK Neveléstudományi Intézet, 2015
A szerző először az erkölcstan tantárgyi koncepciójából következő sajátos tanári kompetenciákat vázolja fel, majd egy lehetséges tanárképzési modell néhány lényeges elemét mutatja be.

Fenyődi Andrea: Az elme erkölcse
Térátlépések konferenciakötet, Pannon Egyetem, Veszprém, 2015
A tanulmány az erkölcsöt mint egyedi tudást kognitív-konstruktivista szemléletből értelmezi, ugyanakkor ennek az értelmezésnek az erkölcstan tantárgy pedagógiai praxisára vonatkozó következtetéseit is összefoglalja. 

Homor Tivadar: Korszerűség az erkölcstan/etika oktatásában
Iskolakultúra, 2015/10
A tanulmány a tantárgy ismeretanyaga által közvetített tudás főbb összetevőit, más műveltségterületekkel való kapcsolódási pontjait, a képességfejlesztés lehetőségeit foglalja magában. Számba veszi azokat a közös erkölcsi értékeket, melyek megalapozása a korszerű erkölcsi nevelés alapjait képezi. Bemutatja az etikatanítás didaktikai alapelveit és metodikai alternatíváit.

Alexandrov Andrea – Fenyődi Andrea – Jakab György: Az erkölcstan tantárgy útkeresése
Iskolakultúra, 2015/9
Az írásban az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben a TÁMOP 3.1.1.-11/1-2012-0001 kódszámot viselő projekt keretében működő tantárgyfejlesztő munkacsoport produktumait ismerhetjük meg. A tanulmány áttekinti emellett a tantárgy bevezetését, kitér az erkölcsi tanulás korszerű szemléletére, és külön figyelmet szentel a vizualitás fontosságának.

Az erkölcstan tantárgyról… tanári szemmel (szerk.: Alexandrov Andrea, Éger Gyöngyi, Fenyődi Andrea és Jakab György)
Új Pedagógiai Szemle, 2015/3-4
A szerkesztett válogatásban megjelent szövegeket azokból a pedagógiai naplókból válogatták, amelyeket gyakorló tanárok készítettek az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet erkölcstani pedagógiai műhelyében. Az összeállítás felvillantja a tantárgy újszerűségéből és sajátosságaiból fakadó alapvető kérdéseket, és számtalan közvetlen tanítási tapasztalatot is bemutat.

Sümegi István: Etikaoktatás – mi végre?
Új Pedagógiai Szemle, 2014/7-8
A tanulmány az erkölcstan tantárgyon keresztül tanítható értékeket és ennek módját elemzi, a filozófus szemszögéből. Kitér a tantárgy bevezetésének várható előnyeire és ennek hatására a filozófia oktatásban elfoglalt helyzetére.

Nahalka István: Konstruktivizmus és nevelés
Neveléstudomány, 2013/4
A tanulmány a konstruktivista pedagógia alapgondolatainak a nevelés egész folyamatára való kiterjeszthetőségével, alkalmazásával foglalkozik. A legrészletesebben az erkölcsi nevelés, az értékrendszer elsajátításának kérdését vizsgálja. A konstruktivista tanulásszemlélet, amennyiben a tanulást tágan értelmezzük, a szocializáció, a nevelődés minden részfolyamatára alkalmazható. Az erkölcsi elképzelések, az értékek elsajátítása e felfogás keretében mint konstrukció, általában a személyiség fejlődése mint a személyiség konstruálása írható le.

Kamarás István: Tanítható-e az erkölcs?
Neveléstudomány, 2013/4
Lehetséges-e nem vallási erkölcsi nevelés a mai plurális világban? Milyen életkortól? Lehetséges-e az erkölcs iskolai tanítása? Homogén erkölcstan vagy multidiszciplináris tantárgy keretében inkább? Az ember- és erkölcstan mint optimális modell.