Az én világom 1. és 2. bemutatása

Kedves Kollégák!

Második tanévét kezdi meg az erkölcstan oktatása, reméljük, hogy egyre több pozitív tapasztalat és élmény születik majd a kollégákban és gyerekekben egyaránt a foglalkozásokon.

A tankönyvjegyzéken idén is szerepel az Apáczai Kiadó Az én világom című erkölcstankönyve, amelyet mi írtunk. Sajnáljuk, hogy több, kiválóan megírt és már kipróbált alsó tagozatos erkölcstankönyv folytatása nem jut el a tanítókhoz. Hajduné Tölgyesi Lívia, Kriston-Bordi Zsuzsanna, Kereszty Zsuzsa, Gönczöl Enikő kiváló munkái továbbra is hasznos segédanyagot jelenthetnek a tanításban, csakúgy, mint az interneten fellelhető korábbi magas színvonalú anyagok és a jelenleg folyamatosan készülő tanítási segédletek.

Mivel az erkölcstan tanításában a legfőbb szempont a rugalmasság kell, hogy legyen, azért, hogy a tanító minél inkább saját tanítványai tudásához, gondolataihoz tudjon alkalmazkodni, és elsősorban erre támaszkodva, reagálva vezesse az órákat, rendkívül fontos a szakmai, módszertani felkészültség és a széles tanításisegédlet-készlet, amely tartalmazhat játékokat, képanyagot, irodalmi szövegeket, kortárs gyermekverseket, módszertani ötleteket, stb. Az erkölcstanórák valódi kihívása véleményünk szerint az az odafigyelés és “értő fül”, amellyel meghalljuk, mikor hangzik el olyan gondolat megfogalmazása a gyerekektől, amelyet továbbgörgetve mély beszélgetésekhez, akár problémák megoldásához jutunk el. Ebben különbözik valójában az erkölcstan a magyar irodalomtól, környezetismerettől, osztályfőnöki órától: a pedagógus felveti az ötleteket, de a gyerekek jelzik az irányt, amerre érdemes haladni.

A tanév kezdetén szeretnénk néhány gyakorlati tanácsot adni első és második évfolyamos tankönyvünkhöz.

Mindenekelőtt szeretettel köszöntjük azokat a kollégákat, akik most ismerkednek Az én világom tankönyvcsaláddal. Röviden bemutatjuk az 1-2. évfolyam egymásra épülő könyveit.

A két tankönyv 3+3 bontásban dolgozza fel a kerettanterv hat nagy témakörét. Tehát első évben az Én magam, Én és a társaim, Én és közvetlen közösségeim, a második évben az Én és tágabb közösségeim, Én és környezetem, Én és a mindenség témákat járjuk körül. (A kerettanterv ez utóbbi kettőt összevonja, de a tankönyvünk két fejezetbe teszi.) Más tankönyvcsaládok minden évben a teljes témapalettát feldolgozzák. Miért választottuk mi ezt a megoldást? Mert az óraszámokat, valamint a résztémák változatosságát tekintve hasznosabbnak találjuk, ha egy nagy témakörre 8-10 óra jut, így mélyebben ismerhetjük azt meg, több gyakorlati feladatot végezhetünk, és a témazáró foglalkozásokból elég egy évben három vagy négy.

Rendkívül fontos tudni tankönyveinkről, hogy bár a feladatok utasítással együtt szerepelnek a tankönyvben, a játékleírások, teljes irodalmi szövegek CSAK A TANÍTÓI KÉZIKÖNYVBEN találhatóak, tehát ehhez a tankönyvhöz elengedhetetlen a kézikönyv napi használata. Természetesen a feladatok céljai, magyarázata, lehetséges bővítései, további ötletek szintén ott találhatóak. Megpróbáltunk néhány esetlegesen felmerülő nehézséget is előrejelezni. A kézikönyvben minden fejezetnél a tankönyvi oldal is látható.

Legalapvetőbb gondolatunk tankönyvünkkel kapcsolatban – és ezt többször ki is emeljük –, hogy NEM KELL MINDEN ANYAGOT feldolgozni az órán. Mi javaslatot teszünk egy bizonyos logika szerint a feldolgozásra, ehhez nagyszámú és sokféle feladatot ajánlunk – szándékosan többet, mint amennyi feldolgozható, hogy a tanító szakmai kompetenciája és az adott helyzet befolyásolja a válogatást, választást. Ha az osztálytanító tanítja az erkölcstant, annak alapján is válogathat, mennyi átfedés van az anyagban vagy a módszertanban a többi tantárggyal. Ha például olvasásórán is sok időt szán beszélgetésre az olvasottak alapján, akkor kisebb hangsúlyt kaphat az irodalmi vonal.

A RUGALMASSÁGRÓL már volt szó fentebb. Könyvünkre ugyanúgy igaz, hogy a feladatok felhasználása szabadon lehetséges. Olyan is előfordulhat – amint erről gyakorló tanítóként meggyőződhettünk –, hogy az óra közben az egyik fejezetről a másikra ugrottunk, mert aktuálisabbnak bizonyult az.

Óratervezési javaslatunk egy sémára épül: RÁHANGOLÓ FELADAT – TÉMABEMUTATÁS – TÉMAFELDOLGOZÁS – LEVEZETÉS, illetve lehetnek egész projektórák. A ráhangolás célja, hogy könnyed formában előhívjuk a gyerekek gondolatait, érzéseit, “megmozdítsuk a tudását” a témával kapcsolatban. Erre leginkább játékokat, képeket, verseket alkalmazunk. Témabemutatás történhet képek, szituációk, irodalmi szövegek: mesék, regényrészletek segítségével, a feldolgozás legfontosabb eszköze a megbeszélés, később vita, a szituációs játékok, dramatizálás, és igen sok az egyéni alkotás, rajzolás, színezés vagy közös kézműves tevékenység. A módszerek maguk is fejlesztik mind az önismeretet, mind a társak ismeretét és az együttműködést. Egyre többször javasoljuk a páros és a csoportos munkát, úgy véljük, hamar megszokják a gyerekek, és szívesen dolgoznak így.

A SZÖVEGEKET mi elsősorban felolvasásra, tanítói bemutatásra szánjuk. Egyrészt terjedelmi okok miatt, és azért, hogy a kis első-másodikosok energiája ne magára az olvasás technikájára fordítódjon, hanem csak a figyelemre, megértésre és memóriára. Másrészt a közös mesehallgatás bensőségesebb hangulatot teremt, továbbviszi a szóbeli közlés érdekességét, változatosságát, miközben a belső képek ugyanúgy formálódnak, mint olvasás közben. A szövegek értelmezését csak a legszükségesebb mértékben javasoljuk, koncentráljunk inkább a bennük foglalt eseményekre.

A szövegekkel a tanító szabadon bánhat, rövidítheti, egyszerűsítheti a szükséges mértékben, az osztály igényeinek, tudásának megfelelően. Célunk volt az is, hogy minél több klasszikus és kortárs szerző műve jelenjen meg, különösen a kortárs gyermekverseket ajánljuk. Reméljük, hogy az erkölcstan ilyen megközelítése az olvasást is jobban megkedvelteti, segíti, hogy érdekes, elgondolkodtató tartalmakkal ismerkedjenek a gyerekek.

Az elsős tankönyvhöz Munkáltató feladatok címmel kapható rajzolható, színezhető, kiegészítő munkafüzet is.

Az első évfolyamos tankönyvet már sokan ismerik. Most néhány szó a másodikosról, amely mindenkinek új.

Az alapkoncepció itt is ugyanaz, mint az elsőben. Négy témakört érintünk – részben ismételjük a harmadikat is –, a kerettantervi óraszámok így alakítják szerkezetet. A felvetett témák már néhol komolyabbak, nehezebbek – például a családi viszonyoknál, fogyatékosságnál –, de itt is a tanító dönti el, felvállalja-e ezeket az adott osztályban. Az első könyben már szereplő Panka és Peti figurája többször feltűnik, “beszélgetve”, “együtt gondolkodva” a gyerekekkel. A másodikos könyvben több oldal van, így nagyobb képanyagot, változatosabb feladatokat tudunk biztosítani a tanításhoz. A játékok, képek, irodalmi szövegek mellett már fogalomértelmezéseket, vitát, egyszerűbb kutatómunkát is alkalmazunk, valamint bevezetjük a projektmunkát. A témakörök – például a más kultúrák megértése, lakóhelyünk ismerete, környezetvédelem – több információgyűjtést, ismertető szöveg feldolgozását is igénylik. Ez azért lesz fontos, mert a minél árnyaltabb információ az egyéni véleményeket is kiegyensúlyozottabbá teszi.

Az én világom 1. tanmenet irodalommal

Tanítói kézikönyv Az én világom 1. tanításához

Munkafüzet Az én világom 1. tanításához

Az én világom 2. tanmenet irodalommal

Tanítói kézikönyv Az én világom 2. tanításához

Óratervek

Megnyílt az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet a TÁMOP 3.1.1. projekt keretében készített és további fejlesztés alatt álló, tantárgyi implementációt segítő honlapja. Ezen a szakmai háttéranyagok mellett óraterv-javaslatok is találhatók.
http://www.ofi.hu/oravazlat-0

1. évfolyam
Témák: Ilyen vagyok, Önkifejezés (Képmelléklettel), Szokások, Szomszédaink (Képmelléklettel), A mi vidékünk, Utak, Jó és rossz

2. évfolyam
Témák: Érzelmeim (Képmelléklettel), Jóvátétel, A családom és én, Lakóhelyünk óvása, Szomszédaink, A környezet tisztelete, Tér és idő

3. évfolyam
Témák: Tulajdonságaim, Az egyén és a közösség tudása, A csoport tulajdonságai, Mindenki másképp látja, Tárgyak régen és most (Képmelléklettel), Nevezetes épületek, Valóság és képzelet

4. évfolyam
Témák: Állapotok, érzések kifejezése, Megbántás, sértődés, Iskolai szabályok, Előítélet, Lakóhelyi örökségünk, Születés

5. évfolyam
Témák: Egészség, Barátság, Kommunikáció (Képmelléklettel), Kiközösítés, Közösségi oldalak, A média hatásai, Megismerés

6. évfolyam
Témák: Ép lélek (Képmelléklettel), Fogyatékosság, Barátság, Családi konfliktus, A gyermekek jogai, Az ökológiai lábnyom, Mítoszok

7. évfolyam
Témák: Tények és értékek, Vonzódás, Generációk (Képmelléklettel), Jólét, elégedettség, szegénység, A kereszténység

8. évfolyam
Témák: Önvizsgálat, önnevelés, Párkapcsolatban, Szabadság – Út a vadonba (ppt-vel), Európa, Tanult tehetetlenség, Szabadság a Bibliában

Óratervek és általános támogató anyag a kísérleti OFI tankönyvekhez az OFI honlapján

5. évfolyam
Támogató pedagógiai anyag az Erkölcstan 5. kísérleti tankönyvhöz
1. Bevezetés
2. Egyedül nem megy – 1. fejezet
3. Egyedül nem megy – 2. fejezet
4. A legszorosabb kapcsolatok: a család – 1. fejezet
5. A legszorosabb kapcsolatok: a család – 2. fejezet
6. Vannak-e céljaid? 1. fejezet
7. Vannak-e céljaid? – 2. fejezet
8. A megértés
9. A párbeszéd
10. A konfliktus
11. A barátság
12. A kapcsolat
13. Mi és ők – összefoglalás
14. Az emberi élet lépcsőin
15. Barátságban az állatokkal

6. évfolyam
Támogató pedagógiai anyag az Erkölcstan 6. kísérleti tankönyvhöz
1. Bevezetés
2. Jó másoknak adni
3. Egyenlők és egyenlőbbek
4. Mi és ők
5. Hová tartozol? I.
6. Hová tartozol? II.
7. Vallási közösségek
8. Ahogy több a gazdag, egyre kevesebb a szegény
9. Szegény gazdagok – gazdag szegények
10. Összetartó erő vagy érzéketlenné tevő felület? – 1.
11. Összetartó erő vagy érzéketlenné tevő felület? – 2.
12. Együtt itthon a Kárpát-medencében
13. Mi és ők – összefoglalás
14. Kíváncsiság és megismerés
15. Magyar marslakók

A Sapientia Főiskola honlapján óratervek is találhatók
Alsó tagozat
Felső tagozat
Középiskola

Az Amnesty International foglalkozástervei általános iskolásoknak
Te, én, mi és az emberi jogok

Óratervek, egyben az óra lezajlásáról is jegyzetek a Konstruktív konfliktuskezelés témájában az ofoe.hu-n. Egyben minta a pedagógus óravezetési kommunikációjára.
Tanmenet (az oldal alján a foglalkozások linkjei)

A sulinet.hu weboldalon megtalálhatók (voltak) a “Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák” terület 1-12. évfolyamokra korábban, magas szintű szakmai munkával részletesen kidolgozott pedagógiai csomagok egy része. A “Modulleírások” teljes óraterveket tartalmaznak!
http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/4_szocialis/
A Szociális és életviteli kompetenciák fejlesztése programcsomag
jelenleg megtalálható a Szabad Iskolákért Alapítvány honlapján. http://www.kooperativ.hu/szocialiskompetenciak

Drámapedagógiai foglalkozások tervezete
Dobai Eszter: Másnaposok, Varga Izabella: Viima
DRÁMAPEDAGÓGIAI MAGAZIN /48. (2014/2. sz.)

Barankovics István Alapítvány kiadványai:
Innovatív módszertani megoldások a fiatalok társadalmi szerepre való felkészítésében

Általános iskolai és középiskolai tematikus tervek

Feladatajánlók az Igazgyöngy Alapítványi Iskolától
Bár nem a vizuális nevelés a fő célunk, különösen alsó tagozaton sokszor javaslunk levezetőnek alkotó feladatot mi is erkölcstanórán. Egy-egy téma zárásaként a gyerekek akár egyénileg, akár közösen készíthetnek képet a témához kapcsolódóan. Az alapítvány – amely már több könyvünkhöz rendelkezésre bocsátotta a gyerekek rajzait – most konkrét feladat- és foglalkozásterveket jelentet meg, valamint a társas készségek fejlesztéséről is ír a honlapján.

Óravázlat 1. évfolyam. Témakör: Érzelmeim
Budapest XVIII, ker. Pedagógiai Intézet

 

A taneszközválasztásról

Megjegyzés: A bejegyzés a 2013-ban kialakult helyzetet írja le. Azóta a tankönyvpiac és a tankönyvek is sok átalakuláson mentek keresztül, lásd a Hírek – Kezdőlap oldalt. A bejegyzés így is aktuális lehet a taneszközválasztás szempontjai miatt.

A tantárgy újdonsága miatt a taneszközpiac fokozatosan szélesedik. A tanításhoz szükséges eszközökhöz nemcsak a tankönyveket soroljuk, hanem minden olyan forrást, ami felhasználható a felkészülésben vagy az órán. A tantárgy tanításához nem szükséges tankönyv, és mindenképpen alkalmazkodni kell a helyi sajátosságokhoz, a tanulókhoz, aktuális helyzetekhez. A kerettanterv nem követeli meg a tematika szigorú követését, és a tankönyvszerzők legtöbbje is a tankönyv rugalmas használatára biztat. A tanítói, tanári kézikönyvek is sok plusz ötletet, javaslatot tartalmaznak. Az internetes felületeket is folyamatosan érdemes figyelni. Tankönyvhasználatkor is előfordulhat, hogy egy-egy feladat helyett mást tervez a pedagógus – például túl nehéznek találja a szöveget, vagy valamilyen oknál fogva nem akarja bemutatni a csoportnak.

Az erkölcstan tanára szabadon dönt a taneszközválasztásról. Az elsődleges feladat a kerettanterv tematikájának megvalósítása! Nem pedig egy tankönyv százszázalékos teljesítése. Az évfolyampáron belül rugalmasan kezelhető a tematikai egységek sorrendje.

A taneszközválasztáshoz javasolt fő szempontok:

Változatosság: amennyire lehet, egy órán vagy egy tematikai egységben váltogassuk a taneszközöket és a módszereket. Különösen kicsiknél szükséges a rövidebb figyelem miatt.

Információközlés: ha olyan szakaszhoz érünk, ahol szükséges a témát megtámogatni egyéb tudással.

Érdekes, gyerekközpontú: nem jelenti azt, hogy mindig „szórakoztatni” kell, de a korosztályt érintő, érdeklő esetekre van nagyrészt szükség.

Késztessen beszélgetésre: gondoljuk végig, milyen módon lehet alapja egy beszélgetésnek.

Gondolkodtató legyen: probléma, dilemma legyen benne.

Ne sugalmazzon értékítéletet: nehéz teljesen semleges, objektív anyagot találni, és ez a tantárgy egyik alapkérdése is: hogyan tanítsunk pozitív értékeket, ha nem lehet állásfoglalás? Azt próbáljuk elkerülni, hogy az anyag, szöveg, stb. már egyértelműen sugallja, ki viselkedett helyesen, ki nem, mert ez inkább tudat alatt hat, és nem késztet őszinte állásfoglalásra. Különösen kisebb gyerekeknél lehet káros, ha azt mondják, amit a tanító „hallani akar”. De erős, egymással ellentétes értékítéletet hordozó anyagok is kerülhetnek egymás mellé, ilyenkor vizsgálhatjuk, mi lehet az oka az ellentéteknek.

Tanári segédletek

Játékgyűjtemények
Vers- és mesegyűjtemények, irodalmi szövegek
Dalok, szöveggel, zenék
Filmrészletek, képregények
Képek
Reklámok
Videók (pl. youtube)
Újsághírek, cikkek, riportok – nyomtatott sajtó, internet, televízió
Kitalált történetek
Esetleírások, szituációk – kitalált vagy valós
Más tantárgyak anyagai – erkölcstani szempontú továbbfejlesztés
Etika, emberismeret tankönyvek
Módszertani ötletgyűjtemények
Internetes oldalak

Tankönyvek

A tankönyvpiacon 2013 szeptemberére megjelentek a kerettantervre átdolgozott tankönyvcsaládok első évfolyamai (1., 5. évfolyam). A tankönyvek felmenő rendszerben készülnek.

Gondot a hatosztályos gimnáziumok kezdő, 7. évfolyama jelent, amelyre még nincsenek könyvek. A vonatkozó kerettantervi tartalom a 7-8. évfolyamos szakasz. Átmenetileg használhatók a korábbi 7. évfolyamos Etika, emberismeret modul tankönyveinek ide illeszkedő részei.

A tankönyvjegyzék megtekinthető az Oktatási Hivatal honlapján.
http://www.oktatas.hu/kozneveles/tankonyv/jegyzek_es_rendeles/tankonyvjegyzek

A 7. évfolyam tankönyvei

Bánhegyi Ferenc – Harmatos Áronné – Olajosné Kádár Ilona: Etika a 7. évfolyam számára
Apáczai Kiadó Kft., 2003.

Baloghné Makó Teréz: Embertan, erkölcstan munkafüzet 7. osztály
Mozaik Kiadó Kft., 2001.

Kamarás István–Homor Tivadar–Vörös Klára: Emberismeret, etika 7. osztály
Pedellus Tankönyvkiadó Kft., 2011.

N. Horváth Margit: “Legyetek jók, ha tudtok!” – Magyarázatokkal bővített etikai szöveggyűjtemény
Pedellus Tankönyvkiadó Kft., 2002.

Az 1. évfolyam új tankönyvei

Az első évfolyam tankönyvei értelemszerűen újak. Ebből négy van a tankönyvlistán az Apáczai, Harmat, Mozaik, MRO Historia (Raabe) kiadótól. A Harmat kiadó könyve jelenleg nem beszerezhető. A tankönyveket tartósság, segédanyagok, kerettantervi bontás és fejezet/oldalszám arány alapján hasonlítjuk össze. A négy elsős könyvnél – és a felsősöknél is – változatos a kép. A tankönyvek első osztályban tartós kivitelben készülhetnek, ami kemény fedelű és nem munkatankönyv. A Harmat és az MRO Historia kiadó munkatankönyvet ad ki – tehát az első, második osztályos tanuló rajzolhat, írhat a könyvbe. (Mivel az oktatáspolitika a tartós tankönyvet pártolja, kérdéses, mi lesz a későbbiekben a munkatankönyvekkel.) Mindegyik könyvhöz tartozik tanítói segédlet, különböző terjedelemben. Az Apáczai tankönyvéhez internetről letölthető, nyomtatható munkalapok is járnak. Ez a könyv csak az első 3 kerettantervi témakört dolgozza fel, a másik három mind az ötöt. Az MRO Historia Kiadó könyve az első két évfolyamra íródott, szabad feldolgozást biztosítva a tanítónak.

A fejezet – oldalszám arány önmagában nem sokat árul el, legfeljebb arra utal, milyen részletességgel bonthattak ki egy-egy témakört a szerzők. (A könyvek felsorolása a kiadók szerinti betűrend alapján történik.)

1.
Fenyődi Andrea – Pénzesné Börzsei Anita: Az én világom 1.
Apáczai Kiadó Kft., 2013.
Tartós tankönyv
Kapcsolódó kiadvány: –
Tanítói segédlet: kézikönyv
Kerettantervi felosztás: 1-2-3. témakör – 26 fejezet / 64 oldal

2.
Balog Katalin – Egri-Bayer Darinka – Laki Katalin – Sánta Viktória: Kívül-belül. Az én világom. Erkölcstan 1.
Harmat Kiadói Alapítvány, 2013.
Munkafüzet
Kapcsolódó kiadvány: –
Tanítói segédlet: kézikönyv

3.
Hajduné Tölgyesi Lívia – Kriston-Bordi Zsuzsanna: Útravaló 1.
Mozaik Kiadó Kft., 2013.
Tartós tankönyv
Kapcsolódó kiadvány: –
Tanítói segédlet: kézikönyv
Kerettantervi felosztás: 1-2-3-4-5. témakör – 34 fejezet / 81 oldal

4.
Gönczöl Enikő – Kereszty Zsuzsa: Én, te, ő
MRO Historia Kiadó, 2013.
Munkatankönyv
Kapcsolódó kiadvány: –
Tanítói segédlet: kézikönyv
Kerettantervi felosztás: 1-2-3-4-5. témakör – 45 fejezet / 57 oldal
A könyv 1. és 2. évfolyamra készült!

5.
Báder Ilona: Beszélgessünk! Erkölcstan 1.
Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt., 2013
Kapcsolódó kiadványok: –
Tanítói segédlet: –

Az 5. évfolyam új tankönyvei

A felső tagozaton nincs munkatankönyv, a „tartós” a kemény fedelű változatot jelenti, a „hagyományos” a puhább kötésűt. Az Apáczai Kiadó és az NTK mindkét változatot kiadja. A kerettantervi felosztás itt is kétféle: az Apáczai és az NTK könyv 3 témakört dolgoz fel, a Mozaik hatot, a Pedellusé hatot, de két évfolyamra szól. Munkafüzet csak a Mozaikéhoz tartozik. Tanári kézikönyvet két kiadónál jelez a tankönyvlista.

1.
Bánhegyi Ferenc – Olajosné Kádár Ilona: Erkölcstan 5.
Apáczai Kiadó Kft., 2013.
Tartós/hagyományos tankönyv
Kapcsolódó kiadvány: –
Tanári segédlet: kézikönyv
Kerettantervi felosztás: 1-2-3. témakör – 32 fejezet /109 oldal

2.
Kapai Éva: Útravaló – Erkölcstan 5.
Mozaik Kiadó Kft., 2013.
Hagyományos tankönyv
Kapcsolódó kiadvány: munkafüzet
Tanári segédlet: kézikönyv
Kerettantervi felosztás: 1-2-3-4-5-6. témakör – 36 fejezet / 79 oldal

3.
Gulyás Péter: Erkölcstan tankönyv az 5. évfolyam számára
Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt., 2013.
Tartós/hagyományos tankönyv
Kapcsolódó kiadvány: –
Tanári segédlet: –
Kerettantervi felosztás: 1-2-3. témakör – 22 fejezet / 139 oldal

4.
Kamarás István – Homor Tivadar – Vörös Klára: Erkölcstan 5–6. osztály
Pedellus Tankönyvkiadó Kft., 2013.
Hagyományos tankönyv
Kapcsolódó kiadvány: –
Tanári segédlet: –
Kerettantervi felosztás: 1-2-3-4-5-6. témakör – 32 fejezet /144 oldal
A könyv 5. és 6. évfolyamra készült!

Tankönyvválasztás

Ahogy feljebb írtuk, és nem lehet elégszer hangsúlyozni, a pedagógus szakmai joga a taneszközről dönteni, így a tankönyvről is. (A valós helyzet persze más kicsit.)

Tankönyvválasztáskor különböző tartalmi szempontokat érdemes vizsgálni. Ezeket a pedagógus összeveti saját szakmai nézeteivel, és aszerint választ, melyik tankönyv illeszkedik leginkább hozzájuk. A könyv esetleges hátrányait, hiányosságait is érdemes megvizsgálnia, hogy kiegészítéseket tehessen.

Fontos figyelembe venni, hogy a tankönyvet sok esetben hatékonyan támogatja a tanári kézikönyv, ahol pontosabban le tudják írni a szerzők, milyen feldolgozást javasolnak, esetleges nehézségekre hívják fel a figyelmet, forrásokat, plusz ötleteket adnak meg.  A valódi tankönyvvizsgálathoz – különösen alsó tagozaton, ahol nem lehet sok szöveget tenni a könyvbe – a kézikönyv is hozzátartozik.

A következőkben egy szempontsor-javaslat található, amely egyénileg kiegészíthető.

Tankönyv vagy munkatankönyv?

Milyen segédanyagok kapcsolódnak hozzá? (ez folyamatosan bővülhet)

Vizuális megjelenés
A tankönyvek vizualitása tűnik szembe legelőször, ez a szempont természetesen a leginkább szubjektív. Azonban érdemes megnézni az ábrák funkcióját: sokoldalúan használja-e a szerző a képeket? Kapcsolódik-e hozzá feladat, hordoz-e információt a kép? Mennyire változatos a fotó – rajz – esetleg festmény arány? Mennyire áttekinthetőek az oldalak? Hogyan segít ebben a színezés?

Téma feldolgozási módja
Törzsszöveg-megközelítést alkalmaz-e? (lásd „Az értékelésről”) vagy más feladatokból, irodalmi részletből indul ki? Mennyire informatív, milyen arányú a törzsszöveg? Mennyire változatos munkaformákat alkalmaz? Mennyi tere van a vitának, beszélgetésnek? Milyen arányban javasol csoportos munkát? Egyéni munkát, pl. rajz, alkotás, fogalmazás? Kutatást, projektmunkát?

Mennyire illenek a korosztályhoz a feladatok? Milyen a megfogalmazásuk? A kérdések mennyire késztetnek gondolkodásra, beszélgetésre? Azt azonban figyelembe kell venni, hogy beszélgetésnél a kérdéseket az órán valójában a pedagógus teszi fel, ő vezeti a vitát, tehát a könyvben szereplő kérdések általában indító kérdések. Más a helyzet, ha egyéni munkához, írásbeli feladathoz tartozik a kérdés.

Ne felejtsük el azt sem, hogy a tantárgy egyik újdonsága a beszélgetésre késztetésben van, amiben eddig kevesebb gyakorlat, tapasztalat van az iskolákban. Ezért, amelyik feladat elsőre nehéznek tűnik, a gyakorlatban működhet: a gyerekek “nehéz” kérdéseken is gondolkodnak, legfeljebb a megfogalmazás döcög kicsit.

Szövegek vizsgálata
Milyen eredetű, tartalmú, szintű szövegeket használ a könyv? Milyen feldolgozást javasol? Mire használja a szöveget? – pl. információközlés, beszélgetésindítás, dramatizálás, hangulatkeltés, fogalomértelmezés? Milyen egyéb feladatok kapcsolódnak a szöveghez? Milyen arányban szerepel szöveg a könyvben? Milyen az irodalmi – informatív szövegek aránya? Megfelelők-e a szövegek a korosztálynak?

A tanórai feldolgozás szempontja
A pedagógus szabadon dönt arról, mennyi anyagot használ fel egy órán, de érdemes előre felmérni, mennyivel több/kevesebb anyagra lesz szüksége. Azt is jó végiggondolnia, van-e olyan feladattípus, témarészlet, amelyet hiányol, kevesell, vagy másképpen dolgozna fel.

Értékítéletek, pluralizmus
Különösen a szövegek alapos vizsgálata tartalom, értékítéletek szempontjából. Tartalmaznak-e közvetlen értékítéletet? Megjelenítenek-e többféle véleményt Mennyire késztetik a tanulókat értéktisztázásra?

A tankönyv lehet a lehető legsemlegesebb is, de sok helyen sugalmazhat értékítéletet.  A pedagógus dolga azt is megvizsgálni, ő melyik szakmai állásponttal azonosul. A NAT és a kerettanterv azonban a fogalom- és értéktisztázást, véleményütköztetést helyezi előtérbe.

Egyéni szempontok, sajátos helyi igények
Bármilyen személyes szempont. A helyi igények figyelembe vétele jelentheti azt, mennyire tartja a pedagógus megfelelőnek a könyvet a tanítandó csoportnak, esetleg sok az olyan szöveg, amely szerinte valamiért nem megfelelő.

A fenti szempontokon túl, sőt sok helyen és esetben megelőzően számít az iskolavezetés álláspontja, a könyv ára, mérete stb. A szakmai szempontoknak azonban ugyanolyan fontosnak kellene lenniük.

Forrás: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Támop 3.1.1.
http://www.ofi.hu/szakmai-hatteranyagok-irodalomjegyzek-linkgyujtemeny
“A taneszközválasztás szempontjai”

Játékgyűjtemények

Függöny mögött varázsláda – játékgyűjtemény az anyanyelvi és szövegértési kompetenciák fejlesztéséhez
Dráma- és bábjátékok, ezen belül többek között kapcsolatteremtő gyakorlatok, játékok, bizalomjátékok, kommunikációs gyakorlatok, ön- és csoportismereti gyakorlatok, csoportépítő és kooperációs játékok.
Eredeti megjelenés: http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/  Modulleírások/1-2. évfolyam/C típus/Játékok tára

Tempus módszertani ötletgyűjtemény. Játékok, tevékenységek minden témában. Keresővel ellátva. Elsősorban a szociális kompetenciára érdemes keresni.
http://www.tpf.hu/tudastar_kereso

Pedagógiai játékok az Osztályfőnökök egyesületének honlapján
Kommunikációs játékok
Ismerkedő játékok
Kooperációs játékok

K.A.M.A.Sz játékgyűjtemény nagyobbaknak
eredeti megjelenés:
http://www.laborciskola.t-online.hu/tartalom/TAMOP/belso_innovacio/kamasz.pdf

Személyiségfejlesztő játékok
eredeti megjelenés:
http://www.ektf.hu/hefoppalyazat/tanszemfejl/gyakorlatok_jtkok_gyjtemnye.html

Mindenki nyer! Együttműködés-játékok és -tevékenységek
http://www.kia.hu/konyvtar/szemle/135_f.htm

Játékgyűjtemény az erkölcstanórákhoz készített ajánlókkal
Az Oktatáskutató és fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.1. erkölcstan munkacsoportja által készített játékgyűjtemény-ajánló. A már ismert játékok leírásához a tanórai felhasználás segítésére reflektív kérdéseket kapcsolt, valamint témaajánlót tartalmaz.
Áttekintő táblázat
Eredeti megjelenés:
www.ofi.hu/gyujtemenyek

Játékok a kezdotanar.blogspot.hu-n
Bemelegítő játékok
Ráhangoló feladatok

Csoportalkotó játékok
Eredeti megjelenés:
http://www.zalai-iskola.hu/files/csoportalkotas%20jatekosan.pdf

Kooperatív játékok
Eredeti megjelenés:
http://www.zalai-iskola.hu/files/kooperativ%20jatekok.pdf

Játékgyűjtemény
Újbudai alma mater, 2009

Játékok gyűjteménye többféle témában és célra
Retter Kft. weboldala

Drámajátékok gyűjteménye
Szerk.: Bubernik Eszter
Eredeti megjelenés:
http://www.erkolcstan.hu/system/files/segedanyag/2013/dramajatekok.pdf

Ajánlott könyvek:

Robert Fisher: Tanítsuk gyermekeinket gondolkodni játékokkal. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2003

Miklya Luzsányi Mónika: Játéktár hit- és erkölcstanoktatáshoz és bibliai foglalkozásokhoz. Harmat Kiadó, Budapest, 2015

Személyiségfejlesztő játékok. Összeállította Kósáné Ormai Vera. Iskolafejlesztési Alapítvány